Skip to main content

O projektu

Projektna partnerja Slovenska filantropija in Radio Študent, v sodelovanju s podpornim partnerjem iz Norveške Radio Nova, s projektom Migrant migrantu glas naslavljata neenakopraven družbeni in ekonomski položaj t.i. novih migrantov v Sloveniji. Gre za ciljno skupino migrantov, ki so se v Slovenijo preselili v zadnjih 10 letih iz tretjih držav in zaradi tega ne uživajo enakih pravic kot priseljenci iz t.i. zahoda. Pomanjkanje oziroma neustreznost državnih ukrepov na področju spodbujanja socializacije in integracije ciljno skupino postavlja v neenakopraven in ranljiv položaj ter jim onemogoča aktivno participacijo v slovenski družbi.

S projektom bomo opolnomočili pripadnike ciljne skupine migrantov za aktivno zagovorništvo svojih potreb in pravic preko niza aktivnosti, ki so usmerjene v povečanje senzibilnosti slovenske javnosti glede položaja migrantov, krepitev medijske pismenosti, komunikacijske moči in notranje kohezivnosti migrantske skupnosti ter ustvarjanja pogojev za formalno organiziranje in institucionalno delovanje migrantov.

Pričakujemo, da bo projekt opolnomočil približno 50 pripadnikov migrantske skupnosti za zagovorništvo svojih potreb in potreb skupnosti. Nova pridobljena znanja in izkušnje na področju zagovorništva, medijske prezentacije in formalnega organiziranja bodo prispevala h krepitvi samozavesti novih migrantov in odpirala nove možnosti za predstavitev kulture izvornih držav, ki so trenutno zelo omejene. Svoje zgodbe bodo lahko tako v javnosti govorili iz prve roke in ne bodo potrebovali drugih, da bi govorili namesto njih.

_____________________________________________________________________________________

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, je humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu vse od leta 1992. Naši programi so usmerjeni v dvig kvalitete bivanja v skupnosti in v zagovorništvo socialno šibkejših. Naša osrednja dejavnost je promocija prostovoljstva, saj verjamemo, da lahko s prostovoljstvom vsi prispevamo k boljši in bolj strpni družbi, ki temelji na spoštovanju vseh, ne glede na osebne in življenjske okoliščine. Ponujamo izobraževanja za prostovoljce, mentorje in organizatorje prostovoljstva ter izobraževalne vsebine za različne deležnike. Naša vizija je odprta, pravična in solidarna družba, ki v partnerskem sodelovanju javnega, gospodarskega sektorja, organizacij civilne družbe ter s prostovoljskimi aktivnostmi ljudi ponuja spodbudno okolje vsem, tudi tistim, ki zaradi kakršnihkoli okoliščin sami ne zmorejo zagotoviti kakovostnega bivanja zase in za svoje družine. Vrednote, ki jih zagovarjamo, so: solidarnost, spoštovanje soljudi in narave, strpnost, enakopravnost in enake možnosti za vse. Aktivnosti združujemo v različnih programskih enotah, ki delujejo znotraj Slovenske filantropije.

Eng:

Slovene Philanthropy, Association for Promotion of Volunteering, is a humanitarian organization working in the public interest since 1992. Our programmes are aimed towards raising the quality of living in the community and advocating for the vulnerable groups in society. Our central activity is the promotion of volunteering, because we believe that with volunteering, we can all contribute to a better and more tolerant society, which is based on respect towards everyone, no matter their personal or objective circumstances. We offer trainings for volunteers, mentors and organisers of volunteers, and educational content for various stakeholders. Our vision is an open, just and solidary society that, through the partnership and cooperation of public institutions, the economic sector and voluntary activities of citizens, offers a stimulating environment to all – even those who are, because of any circumstance, unable to provide quality of life for themselves and their families. We advocate the following values: Solidarity, Respect towards People and Nature, Tolerance, Equality and Equal Opportunities for All. Our activities are united within different Programme Units.

Spremljajte nas/follow us:
- Slovenska filantropija homepage
- FB
- IG
- TW
- LI

 

Radio Študent je bil ustanovljen leta 1969 s poslanstvom odpiranja prostora študentom in marginaliziranim družbenim skupinam. Je ena najstarejših in najmočnejših nekomercialnih, alternativnih radijskih postaj mestne skupnosti z visokokakovostnimi nekomercialnimi programi 24 ur na dan. Je izobraževalna ustanova, ki na podlagi dologoletnih izkušenj v medijski produkciji ponuja brezplačen letni program usposabljanja za mlade novinarje, radijske napovedovalce, tehnike in video snemalce.  Prizadeva si za spodbujanje vrednot in pomena neodvisnega poklicnega novinarstva pri novih generacijah in ima več kot 200 aktivnih novinarjev na področjih politike, glasbe, kulture, znanosti in izobraževanja, neguje kulturo kritike, poglobljenega raziskovanja in poročanja, novinarsko integriteto, verodostojnost in pluralizem mnenj. Radio Študent je edini večji medij v Sloveniji, ki ponuja skupni prostor manjšinam in različnim drugim družbenim, interesnim skupinam in skupnostim. Zaradi raznolikosti in obsega njegovih sodelavcev je iz dejavnosti Radia Študent izviralo veliko inovativnih kulturnih, političnih in družbenih pobud. Postaja je od svojih prvih dni spodbujala pobude civilne družbe, zlasti v povezavi z urbanim dogajanjem, svobodo govora, neodvisno mislijo, svobodne vrednote, kulturno raznolikostjo, družbeno kritiko, strpnostjo, socialno solidarnostjo in človekovimi pravicami.

Eng:

Radio Študent was founded in 1969 with the mission of opening up a creative space to students and marginalized social groups. It is one of the oldest and most powerful non-commercial and alternative community radio stations with high-quality programs 24 hours a day. It is an educational institution that, based on many years of experience in media production, offers a free annual training program for young journalists, radio announcers, technicians and video producers. It strives to promote the values ​​and importance of independent professional journalism for new generations and has more than 200 active journalists in politics, music, culture, science and education, fosters a culture of criticism, in-depth research and reporting, journalistic integrity, credibility and pluralism of opinion. Radio Študent is the only major media in Slovenia that offers a common space to minorities and various other social, interest groups and communities. Due to the diversity and scope of its collaborators, many innovative cultural, political and social initiatives have sprung from the activities of Radio Student. Since its first days, this radio station has promoted civil society initiatives, especially in relation to urban happenings, freedom of speech, independent thought, free values, cultural diversity, social criticism, tolerance, social solidarity and human rights.

Spremljajte nas/follow us:
- FM: 89,3 MHz (500 W) UKV STEREO
- Radio Študent homepage
- FB
- IG
- TW